Contact front desk

Ochrana osobních údajů

Osobní údaje a citlivé údaje. Osobními údaji se rozumí informace o Uživateli, na základě kterých lze Uživatele přímo či nepřímo identifikovat. Citlivými údaji se rozumí informace o Uživateli, vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojí, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a genetický údaj subjektu údajů, nebo jakýkoli biometrický údaj, který umožňuje přímou identifikaci nebo autentizaci subjektu údajů.

Rozsah osobních údajů. V souladu s čl. III část B Podmínek vyžaduje Poskytovatel v rámci registrace povinné osobní údaje. Uživatel může dobrovolně dle svého uvážení sdělit Poskytovateli další nepovinné údaje.
Rozsah citlivých údajů. Poskytnutí jakýchkoli citlivých údajů není povinné. Poskytovatel po Uživateli nevyžaduje ani nebude vyžadovat jakékoli citlivé údaje. Pokud Uživatel poskytne v rámci Služby jakékoli citlivé údaje, činí tak dobrovolně na základě svého uvážení.

Ochrana osobních údajů. Poskytovatel shromažďuje a uchovává Uživatelem zadané osobní údaje prostřednictvím elektronických nosičů informací v zabezpečené databázi. Poskytovatel chrání osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Poskytovatel prohlašuje, že podnikl veškerá možná, tj. aktuálně známá opatření, aby tyto údaje zabezpečil před neoprávněnými zásahy třetích osob.
Poskytovatel nenese odpovědnost za případné neoprávněné zásahy třetích osob, v jejichž důsledku tyto osoby neoprávněně získají přístup k osobním údajům Uživatele a/nebo k jeho uživatelskému účtu a/nebo k příslušné databázi Poskytovatele, a tyto údaje neoprávněně použijí, využijí, zneužijí nebo je zpřístupní třetím osobám.

Omezení nakládání s údaji. Poskytovatel nebude bez předchozího svolení Uživatele zpracovávat, sdílet, prodávat ani používat údaje Uživatele z jeho osobních údajů uvedených v uživatelském účtu způsobem, který by byl v rozporu s těmito Podmínkami.

Zpracování osobních údajů. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Poskytovatel je oprávněn zpracovávat, shromažďovat osobní údaje Uživatele za účelem poskytování Služby podle těchto Podmínek a pro statistické účely.
Zasílání obchodních sdělení.  Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Poskytovatel bude osobní údaje využívat k marketingovým účelům, tj. k vedení databáze uživatelů webového rozhraní a k nabízení zboží a služeb a zasílání obchodních sdělení všemi elektronickými prostředky, a to po dobu neurčitou. Uživatel má možnost odmítnout zasílání obchodních sdělení vždy pomocí odkazu obsaženého v obchodním sdělení.

Souhlas Uživatele se zpracováním osobních údajů. Souhlasem s těmito Podmínkami uděluje Uživatel v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých při registraci na Webovém rozhraní a/nebo při objednávání Služby Poskytovateli jako správci za účelem identifikace Uživatele při užívání Služby.

Uživatel uděluje shora uvedené souhlasy se zpracováním osobních údajů na Webovém rozhraní nebo na některém z Webových rozhraní aplikace na dobu neurčitou. Osobní údaje mohou být Poskytovatelem uchovávány i po skončení poskytování Služby či bezplatné Služby a/nebo po zrušení uživatelského účtu Uživatele, a to za účelem zjednodušení pozdější nové registrace nebo zasílání obchodních sdělení.

Zpracovatel. Poskytovatel jako správce je oprávněn pověřit v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů třetí osobu jako zpracovatele osobních údajů.

Odvolání souhlasu. Souhlas Uživatele se zpracováním osobních údajů dle těchto Podmínek je dobrovolný. Uživatel je oprávněn kdykoli po založení uživatelského účtu tento souhlas písemně odvolat na adrese Poskytovatele. Po odvolání souhlasu Poskytovatel zajistí, aby veškeré údaje Uživatele byly z databáze Služby a z uživatelského účtu Uživatele zlikvidovány a současně zajistí, aby tyto údaje nebyly dále zpracovávány, či šířeny za účelem dalšího poskytování Služby. Upozorňujeme, že v případě odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů dojde k částečnému nebo úplnému znepřístupnění Služby v tom rozsahu, v jakém je pro využívání Služby nutné zpracování osobních údajů.
Přístup Uživatele k údajům.Uživatel má od okamžiku založení uživatelského účtu právo kdykoliv požádat Poskytovatele o informaci o zpracování svých osobních údajů. V takovém případě Poskytovatel poskytne Uživateli informace v rozsahu stanoveném zákonem o ochraně osobních údajů. Pokud se Uživatel domnívá, že Poskytovatel zpracovává jeho osobní údaje v rozporu se zákonem na ochranu osobních údajů, má právo požádat Poskytovatele (nebo zpracovatele) o vysvětlení nebo požadovat, aby Poskytovatel (nebo zpracovatel) odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Uživatel je dále oprávněn se obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Poskytnutí osobních údajů. Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel může být povinen poskytnout osobní údaje na základě zákona nebo ke splnění své zákonné povinnosti (např. v rámci soudních či správních řízení).
Statistická data. Uživatel souhlasí s anonymním užitím a/nebo zveřejněním registračních a statistických údajů Poskytovatelem pro rozvoj a provoz Služby. Statistické údaje a jejich sestavy nebudou obsahovat osobní údaje takového charakteru, které by mohly na základě jednoho či více těchto údajů přímo či nepřímo identifikovat Uživatele nebo které by umožnily jakékoli třetí osobě Uživatele kontaktovat.
Poskytovatel si vyhrazuje právo kontrolovat obsah, spamy a závadnost šířených sdělení a v případě zjištění nesrovnalostí Službu pozastavit a ihned informovat Uživatele.
Údaje třetích osob. Poskytovatel upozorňuje, že osobní či jiné údaje třetích osob zadané Uživatelem v rámci Služby zpracovává výlučně za účelem rozesílání obchodních a jiných sdělení Uživatele v rozsahu, v jakém k tomu byl Uživatelem (jako správcem těchto údajů) pověřen. Ostatní osobní, kontaktní či citlivé údaje třetích osob obsažené v systémech Poskytovatele nejsou Poskytovatelem jakkoliv zpracovávány. Poskytovatel pouze poskytuje prostor k jejich uložení. Tyto údaje Poskytovatel nijak nezpracovává ani s nimi jinak nenakládá. Údaje třetích osob Poskytovatel nikdy nevyužívá k obchodním a marketingovým účelům.
Uživatel se zavazuje, že využívá kontakty, u kterých má souhlas k rozesílání obchodních sdělení, a že plní povinnosti dané zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění, tj. že zejména svým zákazníkům jasně a zřetelně poskytuje možnost zdarma a jednoduchým způsobem nesouhlasit s takovým využitím podrobností jejich elektronického kontaktu v době, kdy se shromažďují, a při zasílání každého jednotlivého sdělení.